Дела Срещу Банки и Кредитни Институции

Когато сключвате договор за кредит като физическо лице, то Вие имате качеството потребител и по отношение на Вас е приложима общата императивна закрила срещу неравноправно договаряне на основание параграф 13, т. 12 от ДР на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и чл. 143, т. 5, 9 и 12 и ал. 3, чл. 144, ал. 2, т. 1 и ал. 4, чл. 146, чл. 147 от ЗЗП, както и възприетото в Европейското общностно право, а именно тълкуванията дадени от Съда на Европейския съюз по реда на преюдициални запитвания.

Банката е кредитна институция по смисъла на чл. 2 от Закон за кредитните институции (ЗКИ), с оглед на което, правната регламентация на договорната Ви връзка намира своето приложно поле в Закона за защита на потребителите.

Като Кредитополучател, Поръчител или Солидарен длъжник по сключен Договор за кредит с Банка или небанкова институция (фирма за бързи кредити и др.), срещу Вас може да бъде издадена Заповед за незабавно изпълнение и насочено принудително изпълнение – запор на банковите Ви сметки, възбрана на недвижимият Ви имот и др.

Много често се оказва, че Вие не дължите сумите, претендирани от Банката, тъй като в повечето случаи Банката прилага неравноправни клаузи по сключените договори за кредит, като:

  • неправомерно Банката е завишила лихвата по кредита ви,
  • неправомерно Банката Ви начислява такси и разноски, които Вие не дължите;
  • Банката Ви отпуска кредита в една валута, а търси връщане от Вас в друга валута.
  • договорът или отделни клаузи от него не са Ви предоставяни в хода на развитието на отношенията между Вас и Банката – от подаването на искането за отпускане на кредит до момента на подписване на договора.

Всеизвестен факт е, че всички банки не позволяват да се променят клаузи от договорите за кредит, същите са предварително разработени и се предоставят на кредитополучателите в готов вид с уговорката или да бъде подписан, така както е представен или кредит не се отпуска. По този начин на кредитополучателя не се предоставя никаква възможност за свобода на договаряне.

На следващо място, задължението Ви към Банката може да е погасено по давност и Вие да не дължите нищо от претендираните суми, но тъй като давността не се прилага служебно, Вие трябва да възразите в съда по образуваното дело срещу Вас.

Така посочените примери не са изчерпателни, но показват, че независимо от това, че Банката е кредитна институция, чиято дейност е регламентирана от закона и на която би следвало потребителя да има доверие, в много случаи тя използва незнанието на кредитополучателите и извършва неправомерни действия, с една единствена цел – печалба за Банката. В случаите, когато спрямо Вас са предприети действия на принудително изпълнение – получите Покана за доброволно изпълнение, Заповед за незабавно изпълнение, ведно с изпънителен лист и др. или имате съмнения, че банката прилага неравноправни клаузи в договора за кредит Ви съветваме да се обърнете към добър адвокат с опит в банковите дела.

           Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ ще защити правата Ви в пълен обем, тъй като има многогодишен опит и много спечелени дела срещу Банки. 

Тъй като всеки казус е различен, след като се срещнем с Вас и се запознаем с документите Ви, ще Ви дадем детайлен анализ на разходите, които ще имате при започване на исков процес, както и какъв е размера на адвокатския хонорар за оказваната Ви правна защита и съдействие.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски, в случаите, когато не можете да платите цялата сума наведнъж.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ оказва правна помощ на територията на цялата страна и има дългогодишен опит и спечелени  дела срещу банки и кредитни институции, като Пощенска банка, УниКредит Булбанк, ПроКредит Банк, Банка ДСК, „Профи Кредит България“ ЕООД и др. Клиентите на адвокатската кантора са от Варна, Пловдив, Русе, Плевен, Силистра, Стара Загора и други градове.

Със сигурност имате още много въпроси, които желаете да зададете. Това можете да го направите, като се свържете с нас.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се