Договор за Ипотечен Кредит

Договорът за кредит за недвижим имот или договора за ипотечен кредит е договор за кредит, въз основа на който кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит, под формата на заем, разсрочено плащане или друга форма на улеснение на плащането. При ипотечния кредит, за да получите нужното Ви финансиране е необходимо да бъде учредена ипотека върху недвижим имот, с която да се гарантира вземането на кредитора.

През 2016 г. се въведоха правила за предоставянето на кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот и договори за кредит, предназначени за ремонт и обезпечени с ипотека със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Кредитори могат да бъдат банките и финансовите институции.

Преди сключване на договора за кредит, кредиторите следва да осигурят на потребителя обща информация за договора за кредит за недвижим имот, чиято цел е потребителя да вземе информирано решение, по отношение на кредита, като:

  • целите, за които може да се ползва кредита;
  • видовете обезпечения, включително, когато е приложимо, възможността тези обезпечения да са на територията на друга държава-членка;
  • срок на договора за кредит;
  • вида на лихвения процент – фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с описание на фиксирания и/или на променливия лихвен процент, включително и свързаните с тях последици за потребителя, а при договор за кредит с променлив лихвен процент, при който се използва бенчмарк за лихвен процент – наименованието на бенчмарка и възможните последици за потребителя, свързани с промяната на бенчмарка;
  • в случай, че кредита е в чуждестранна валута, различна от евро и лева – разяснения на рисковете от възможни движения в обменния курс, които могат да се отразят върху размера на общата сума, дължима от потребител;
  • общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит;
  • начините за плащане на кредита, включително броя, периодичността и размера на погасителните вноски;
  • условията, свързани с предсрочно погасяване на кредита;
  • когато е необходима оценка на имота – кой осигурява извършването на оценка на имота и дали възникват разходи за потребителя;
  • възможните последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит.

Горната информация следва да бъде предоставена на потребителя по ясен и разбираем начин на хартиен или на друг траен носител.

Кредиторите предоставят на потребителя персонализирана информация за предлагания кредит, необходима за сравняване с други предлагани на пазара кредити, както и за оценка на възможните последици за потребителя и за вземане на информирано решение за скллючване на договора за кредит за недвижим имот. Информацията се предлага в стандартизирания европейски формуляр.

Кредиторът е длъжен да ви предостави разяснения на потребителя, относно предлагания договор за кредит, за да може да прецените доколко предлаганият кредит съответства на Вашите потребности и финансово състояние.

Преди да Ви отправи обвързващо предложение за сключване на договор за кредит, кредиторът извършва оценка на кредитоспособността на потребителя. След сключване на договора за кредит, кредитора няма право да прекрати или измени договора за кредит във вреда на потребителя на основание на неправилно извършена оценка на кредитоспособността, освен ако се установи, че потребителят умишлено е укрил или е предоставил невярна информация.

Когато кредитора Ви предостави проект на договора за кредит за недвижим имот, съдържащ всички индивидуално договорени между Вас и Банката условия, е изключително важно да знаете, че като потребител разполагате със срок не по-малък от 14 дни от получаването на проекта на договора за кредит, за да вземете решение за сключване на договора за кредит, а при договорите, сключени от разстояние или извън търговския обект – от датата на която получите условията на договора. В този срок можете да приемете или отхвърлите предложението на кредитора за сключване на договор за кредит за недвижим имот.

В заключение, преди да вземете решение за ипотечен кредит е много важно да се запознаете с договора за ипотечен кредит, както и с Общите условия на Банката – кредитор. Информирайте се за размера на лихвения процент, както и дали е фиксиран или плаващ, условията, при които той може да се променя, както и предвидените такси – за кандидатстване, усвояване, предсрочно погасяване и всички други такси, които Банката е предвидила. Обърнете внимание и на лихвата за забава  – същата се дължи само за забавената вноска, а не за недължимата към момента останала сума по кредита.

Следва да имате на предвид, че след сключване на договора за ипотечен кредит неговите клаузи става задължителни за страните и всяко изменение или допълнение на договора, както и неговото прекратяване става единствено по волята на страните. Само съда може да установи надвзета ли е сума по договор и да разпореди връщане на недължимо платено, прилага ли кредитора неравноправни/нищожни клаузи по договора за ипотечен кредит др.

В случай, че нещо Ви притеснява е добре да обмислите решението си, както и да направите консултация с добър адвокат, който има опит в сферата на банковото право. И не забравяйте, че консултацията с адвокат не отнема толкова време и средства, колкото евентуални проблеми и нерви би Ви спестил за в бъдеще.

За въпроси, относно проблеми при ползването на кредити или за запазване час за консултация, можете да направите на телефон: 0877677844.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се