Поставяне под запрещение

Под запрещение се поставя лице, което не може да се грижи за своите работи, поради слабоумие или душевна болест.

Чл. 5, ал. 1 Закон за лицата и семейството (ЗЛС) обвързва наличието на юридическия критерий за поставяне на едно лице под запрещение от наличието на медицинския критерий – слабоумие или душевна болест.

Прилагането на правилата чл. 12 от Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) при липсат на конкретни мерки за прилагането им във вътрешното законодателство – защита на увреденото лице ще се даде, когато неизбежни ограничения, свързани със запрещението, не водят до неоправдано посегателство върху основни конституционни права на лицето, а следва да се цели недопускането на такива правни действия, които могат да накърнят интересите на поставения под запрещение, или на трети лица, или на обществото, поради което чл. 5 от Закона за лицата и семейството е приложим дори и при действието на Конвенцията за правата на хората с увреждания, но правилата му следва да се тълкуват стеснително и единствено по начин, който изпълнява конституционното изискване да се даде засилена защита на правата на хората с психически увреждания.

Разпоредбата на чл. 12 КПХУ прогласява равнопоставеност пред закона на хората с увреждания, при спазване от страна на държавите – страни по конвенцията, на правилата за признаване на хората с увреждания като правни субекти, за признаване на правоспособност и дееспособност на хората с увреждания наравно с всички останали във всички сфери на живота, за предприемане на подходящи мерки за осигуряване на достъп на хората с увреждания до необходимата им подкрепа за самостоятелно упражняване на техните права, за осигуряване на подходящи и ефективни гаранции срещу злоупотреба и съответствие с международното право в областта на правата на човека при установяването на мерки, отнасящи се до самостоятелното упражняване на права от хората с увреждания, за предприемане на подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равни права на хората с увреждания да притежават и наследяват имущество, да контролират собствените си финансови средства и да имат равен достъп до банкови кредити, ипотеки и други форми на финансово кредитиране, и да защитават хората с увреждания от произволно отнемане на тяхното имущество. За постигане целите на конвенцията и в частност за осигуряване равнопоставеността пред закона по чл. 12 от нея, в чл. 4 са предвидени общи задължения за държавите – страни по конвенцията да предприемат необходимите стъпки с оглед гарантиране и признаване на пълноценното упражняване на всички права и основни свободи за хората с увреждания без каквато и да било дискриминация по признак на увреждане, чрез приемане на всички необходими законодателни, административни и други мерки за прилагане на правата, признати по конвенцията, чрез изменяне или отменяне на съществуващите закони, правила, наредби, обичаи и практики, които установяват дискриминация срещу хора с увреждания и пр. Тази правна уредба за пълноценно упражняване на основни човешки права от хората с увреждания, създаваща основа за съвсем ново регулиране на обществените отношения, съществува едновременно с установеното по силата на чл. 5 от Закона за лицата и семейството правило за недееспособността, изискващо заместващо вземане на решения – правните действия на лицата, признати за недееспособни („които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи”), да бъдат извършвани вместо тях и от тяхно име от други лица, респективно – да е необходимо съгласие на други лица, освен за изрично посочени дребни сделки. Явно е, че за постигането на целите на конвенцията (да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания и да способства за зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство – чл. 1, ал. 1 от конвенцията), при липсата на законови правила, уреждащи равнопоставеността пред закона на хората с увреждания, или при наличието на законови правила, допускащи отричане или накърняване на правата, признати по конвенцията, съответната държава следва да приеме всички необходими законодателни, административни и други мерки за прилагане на тези права, и да създаде законови гаранции за упражняването на правата от всеки. Посочената необходимост е съобразена и от Конституционния съд в решение № 12 по конст. д. № 10/2014 г., в което изрично се подчертава, че защитата на правата на хората с увреждания при съществуващите несъвършенства на цялостната законодателна уредба на режима, на който са подчинени последиците от недееспособността, е необходимо да се преодолее с приемане на съответното законодателство за режима на дееспособността.

 

Така и в Решение № 645 на Министерския съвет от 04.08.2016 г. за одобряване на законопроекта „Закон за физическите лица и мерките за подкрепа”, мотивите в предложението до Народното събрание за привеждане на правния ред в съответствие със стандартите на чл. 12 КПХУ са основани на необходимостта от отмяната на института на запрещението (ограничаване на дееспособността) и замяната му с комплекс от мерки, чрез които се оказва подкрепа на лицата със затруднения (увреждания) да упражняват правата си самостоятелно.                            

 

Не на последно място, хората с психически или умствени проблеми трябва да получават защита и подкрепа за самостоятелно взимане на решенията, вместо да бъдат лишавани от най-елементарни човешки и граждански права. С оглед на предприетите действия за реформа в института на запрещението и отмяна на същестуващото от 40- те години на миналия век запрещение, България трябва да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, изискваща всеки човек да може да упражнява своите базисни човешки права.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се