Неравноправни клаузи в договор за банков кредит

Неравнопр-
авни клаузи в договор за банков кредит

Договорът за банков кредит е търговска сделка от категорията банкови сделки, имащи за предмет предоставяне на финансова услуга, свързана с дейността на кредитни институции и като такъв вид търговска сделка за предоставяне на финансова услуга, той попада в приложното поле на Закона за защита на потребителите. Със Закона за защита на потребителите се въвеждат разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 05.04.1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, при определени хипотези, измежду които:

  • при налагане на потребителя приемането на клаузи, с които той не е имал възможност да се запознае преди сключването на договора;
  • при предвидена възможност на търговеца да променя едностранно условията по договора въз основа на непредвидено в него основание;  при възможност за търговеца да променя едностранно без основание характеристиките на стоката или услугата;
  • при предвиждане цената да се определя при получаването на стоката или услугата или при предоставено право на търговеца или доставчика да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора.

Неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално (чл.146, ал.1 от ЗЗП).

Клаузи в договора за банков кредит, с които се дава право на банката да променя едностранно условията на договора за банков кредит на основания, които не са предвидени в договора са неравноправни.

Може ли да се говори за наличие на индивидуални договорки по отношение на липсващо съдържание на договора? Не може липсата на договорени в договора за банков кредит основания, позволяващи на банката да променя условията на договора, да е резултат на индивидуално договаряне. Липсата на основания, запазени за банката да променя условията на договора предполага липса на договаряне и постигане на съгласие между страните по въпроси, формиращи съдържанието на договорното отношение и няма как тази липса да е вследствие на договоряне между страните. Когато банката е запазила правото да променя едностранно условия на договора за банков кредит между страните на непосочени в договора основания – то тези клаузи са неравноправни. Съдът приема, че тези клаузи са сключени във вреда на потребителя, тъй като дават неконтролируеми права на другата страна, не отговарят на изискванията на добросъвестността, тъй като банката не е положила грижата на добрия съконтрахент при сключването на договора и води до неравновесие на правата на двете страни по договора, като дава изключителни права само на банката, безконтролно да променя съдържанието на договорните отношения между страните. Тези клаузи за недействителни и съдът ги признава за нищожни.

Ако сте сключили договор за кредит и считате, че Банката прилага неравноправни клаузи в договора Ви за кредит можете да запазите час за консултация на телефон: 0877677844.

Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се