Адвокат за Дела за Защита Срещу Дискриминация

Дискриминацията е всяко неблагоприятно третиране въз основа на пол, възраст, социално положение, сексуална ориентация, раса, народност, религия и др. Кантората предлага правна защита и съдействие, когато спрямо Вас е осъществена пряка и непряка дискриминация пред Комисия за защита от дискриминация и съда.

  • Оказване на правна защита и съдействие пред Комисия за защита от дискриминация и съда, в случай на осъществена спрямо Вас пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 

  • Процесуално представителство и защита пред Комисия за защита от дискриминация и съда за преустановяване на нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да се наложат предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки.
Адвокатска кантора „Силвия Минчева“ - гр. София, кв. Гео Милев, 1113

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Услуги, Търся адвокат, Адвокатска кантора, Адвокат София, Адвокат Гео Милев, гр. София 1113 бул. “Шипченски проход” № 18, бл. А, ет. 3 – Галакси Трейд център, law, lawyer, attorney, адвокат, Банково право, Потребителско право, Защита на потребителите, Изпълнителни дела, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Защита срещу изпълнителни дела, Административно право, Защита срещу дискриминация

Адрес

Контакт

Консултирайте се